Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Polní dráha v hospodářstvísděluje Karel Schuster z Vojkovic
Všeobecně známo jest užívání polních drah v průmyslu, obzvláště cukrovarnickém, ale pochopení důležitosti jejich výhradně v hospodářství jest ještě sporé a vzácné a jen tu a tam na větších statcích, které obyčejně však s průmyslem spojeny bývají, v upotřebení jest. Chci zde podati zprávu výhradně o užívání polní dráhy v hospodářství polním, a to o nejdůležitější potřebě její, o rozvážení kompostů a hnoje na poli z hromad.

Jsou různé systémy polní dráhy: starší, kde kolejnice silnější a širší jsou při délce 5 m., pak novější, nejlepší a velice praktická, úzkokolejná, při délce 3 m. jednoho kusu kolejnice. Starší soustava je ovšem lacinější. ke každému nutnému počtu kolejnic rovných jest zapotřebí několik křivek, 1 výhybky a nejméně 2 vozíků.
Strojnické složení polních drah jest již i nejširším kruhům známmo a patří popis jeho péru povolanějšímu; přejdu hned k praktickému příkladu a pokusím se dokázati užitečnost zařízení tohoto. Systém starší zakoupil sobě můj otec již v roce 1891. Stálopak zařízení: 410 m. kolejnic 713 zl., 1 vyhybka 39 zl., 4 vozíky 382 zl., úhrnem 1134 zl.
Polní dráhy užíváme výhradně skorem k rozvážení kompostů a hnojů zvláště na jaře, což pro nás má obzvláštní výhodu, neboť stává se často, že jarní velkou vodou Vltavy veškeré nižší pozemky, ležící v inundačním okrsku, jdoucím od Veltrus až ku Mělníku, zaplavovány bývají, a tím nebezpečí, že v zimě rozvezený kompost, nebo takový, který nebylo možno pro intensivní pěstování a pozdní sklizeň řepy a čekanky zaorati, odplaven bude, vzniká.

Komposty pak dělají se obyčejně v zimě, a tu mají-li býti dobře rozloženy a připraveny, nemohou se dříve než na jaře rozvážeti. Na našem statku, i s nájmem as 1600 měr majícím, rozváží se průměrně ročně kompostu: na jaře nejméně 2000 m3, na podzim 500 m3, úhrnem 2500 m3. Za 1 m3 platí se 8 až 10 kr., tudíž rozvážení shora uvedených 2500 m3 stojí 250 zl. Čítám-li pak 1 potažitý den v době, kdy největší spěch se setím jest a každé opozdění jen škodu přináší, jen za 3 zl. a 1 spřežení s hnojivem na poli průřizně 400 m. dlouhém dvanáctkrát denně s plným nákladem á i 1 m3 se obrátí, stojí rozvezení 1 m3 25 kr., nečítaje ani nutného nakladače, při 2500 m3 tedy 625 zl., o 375 zl. více než rozvezení dekauvillkou.
Propůjčováním dráhy rolníkům sousedním, jak i zde se stává, vzniká mimořádný zisk, u nás průřizně více než 150 zl., zbývá mi čistých 525 zl.
Na zúrokování kapitálu, amortisaci a správy může se nejvíce 25% počítati, což z 1134 zl. činí 286 zl.; vydělal jsem tedy na polní dráze za jediný rok 239 zl.; krásná to dividenda, a byť bych ničeho nevydělal, získal jsem zajisté velice tím, že rozvážením hnojů nemusel jsem se zdržovati a časně s jarními pracemi hotov byl. V době časného jara jest vždy s dostatek mužských sil pracovních, které za každého počasí na rozmočeném, ovšem poněkud urovnaném poli pracovati mohou. Kdo pak (zvláště obracím se na pěstitele čekanky) ví, co jest vzdělávati pole trochu za vlhka, rozjezděné těžkými povozy, a zná nepříjemná hrudovitá místa, která pak obyčejně prázdná zůstávají, ten mně zajisté přisvědčí, že pouze tato okolnost má cenu převelikou.

Konečně dovolím si vyčísliti způsob a jiné podrobnosti specielně rozvážení se týkající.
Na místě plechových nádržek používáme dřevěných truhlíků, které jsouce 170 cm. široké, 125 cm. dlouhé a 40 cm. vysoké lehce dají se na nápravky upevniti, postranní stěny pak jsou k vyjmutí a zpět zastrčení zařízeny, by skládání se ulehčilo. Vždy k jednomu vozíku jest třeba dvou mužů, kteří vozík naplní, odejedou na položených kolejnicích na určené místo, a otevřouce postranní stěny vyhazují kompost na obě strany, čímž dále od vozíku tím lépe, a to proto, aby přenášení kolejnic nebylo tak časté a stejnoměrné rozdělení hnojiva po poli neutrpělo.

Přenášení kolejnic totiž po ukončení každé dvouřady hromádek jest práce nejobtížnější, vyžadující pozornosti dělníka na dobré jich položení; kladou se vždy u vzdálenosti 10 - 12 m., tak že hromádky nejdále jsou 9 metrů od sebe vzdáleny. Z jednoho vozíku (as 1,25 m3) udélá se 1 - 6 hromádek dle síly hnojení. Dva dělníci na 1 voze rozvezou až 20 m3, což odpovídá výdělku 1,60 - 2 zl. Kruh oboru práce polní dráhy jest obsáhlý, a zajisté by nebylo pochybeno, poříditi sobě tuto v každé čilejší obci třeba jako podnik akciový.

České listy hospodářské 1897